Jaarverslag 2022

Oog voor de omgeving

Eindhoven Airport wil een goede buur zijn, zoals we ook benadrukken in onze purpose. We willen een belangrijke bijdrage leveren aan het regionale woon-, werk- en leefklimaat. Dat houdt in dat we de positivieve impact van onze activiteiten op de omgeving en omwonenden vergroten en de negatieve gevolgen zo veel mogelijk terugdringen. Een goede relatie is daarvoor een basisvoorwaarde. We stellen ons benaderbaar, open en transparant op.

Luchthaven Eindhoven Overleg

In 2022 heeft het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) verder vorm gekregen. Op 1 januari nam Staf Depla, oud-wethouder van Eindhoven en oud-Tweede Kamerlid, de voorzittershamer over van Pieter van Geel, de 'geestlijk vader' van het overleg.

Het LEO heeft dit jaar volgens planning vier keer overlegd. Er ging veel aandacht uit naar onder meer het nieuwe Regionaal Informatie Centrum (RIC) Luchthaven Eindhoven, het Leefbaarheidsfonds, de medegebruiksvergunning en een oplossing voor drie 'schrijnende gevallen'. Dit zijn omwonenden die al langer dan 20 jaar eigenaar van hun woning zijn en om verschillende redenen dusdanig veel overlast van de activiteiten op de luchthaven hebben dat hun situatie niet meer leefbaar is onder de huidige omstandigheden.

Wat is het LEO?

Het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) bestaat sinds 1 september 2020. Het overleg kwam tot stand op advies van Pieter van Geel, de verkenner in de Proefcasus Eindhoven Airport. In zijn rapport ‘Opnieuw verbonden’ gaf hij aan op welke manier Eindhoven Airport samen met de omgeving kan toewerken naar een doorontwikkeling van de luchthaven tot 2030. Omwonenden, maatschappelijke organisaties en bedrijven worden via het permanente overlegorgaan nauw betrokken bij belangrijke speerpunten, zoals het beperken van geluidhinder, de verbetering van de luchtkwaliteit, en het bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Het LEO bestaat uit de Commissie Overleg en Voorlichting Milieu Vliegveld Eindhoven (COVM Eindhoven) en Ontwikkeling Eindhoven Airport (OEA). De partijen zoeken een betere balans tussen economische groei en de belasting van de leefomgeving rond de luchthaven. Werkgroepen werken specifieke kwesties uit: Geluid, Klachten & Meldingen, Meerwaarde voor de Regio, Klimaat, Gezondheid, Fondsvorming, en Communicatie.