Jaarverslag 2018

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven:

(in EUR 1.000)

Latente belasting­
verplichtingen

Jubileum­
voorziening

Totaal

Stand per 1 januari 2018

414

4

418

Mutaties:

Dotaties

24

1

25

Onttrekkingen

-18

0

-18

Stand per 31 december 2018

420

5

425

Voorziening latente belastingverplichtingen

De voorziening voor latente belastingverplichtingen omvat het belastingeffect van de belastbare tijdelijke verschillen tussen commerciële en fiscale winstbepaling. De latenties met een resterende looptijd van 1 jaar en korter bedragen € 17.789 (2017: € 17.857).

Jubileumvoorziening

De jubileumvoorziening heeft betrekking op uitkeringen aan medewerkers op basis van de duur van het dienstverband. Circa €600 (2017 : € 1.000) heeft een looptijd korter dan 1 jaar.

Van de voorzieningen heeft € 312.000 betrekking op voorzieningen met een verwachte looptijd groter dan 5 jaar.