Jaarverslag 2023

Feiten en cijfers

41.496

vliegtuigbewegingen

6,8 mln

passagiers

Net Zero

CO2 (Scope 1 en 2)

33%

gescheiden afval

87,8 mln

omzet

84

bestemmingen

53%

vrouwelijke medewerkers

100%

hernieuwbare energie

1,9%

ziekteverzuim

19,2 mln

nettoresultaat

Kerncijfers

Geconsolideerde balans (in EUR 1.000)

2023

2022

2021

2020

2019

Immateriële vaste activa

197

214

231

247

0

Operationele materiële vaste activa

109.374

107.484

110.661

113.626

111.148

Vastgoedbeleggingen

6.307

6.544

6.588

6.381

5.946

Financiële vaste activa

1.197

991

841

728

715

Vlottende activa

46.738

22.506

19.654

10.612

12.387

Totaal activa

163.813

137.739

137.975

131.594

130.196

Eigen vermogen

133.626

120.089

101.325

103.618

113.936

Voorzieningen

451

877

393

353

424

Langlopende schulden

0

0

18.000

19.000

0

Kortlopende schulden

29.736

16.773

18.257

8.623

15.836

Totaal passiva

163.813

137.739

137.975

131.594

130.196

Investeringen (Immateriële en materiële vaste activa)

11.625

6.689

5.993

12.141

14.966

Afschrijvingen

9.708

9.115

8.968

8.585

6.999

Cash flow

16.050

181

2.579

793

-1.187

Winst-en-verliesrekening (in EUR 1.000)

2023

2022

2021

2020

2019

Som der bedrijfsopbrengsten

87.770

80.649

36.187

23.347

64.727

Bedrijfslasten

-61.638

-54.734

-38.546

-36.951

-45.399

Exploitatieresultaat

26.132

25.915

-2.359

-13.604

19.328

Financiële baten en lasten

-299

-685

-701

-456

-258

Belastingen

-6.640

-6.466

767

3.515

-4.740

Resultaat na belastingen

19.193

18.764

-2.293

-10.545

14.330

Ratio's

2023

2022

2021

2020

2019

RONA nb1

17,0%

16,8%

-1,5%

-8,6%

12,8%

ROE nb2

15,1%

16,9%

-2,3%

-9,7%

13,4%

Leverage3

0,0%

0,0%

15,1%

15,5%

5,0%

FFO (x € 1.000)4

33.331

24.870

9.572

-66

20.198

FFO / Totale schuld5

0,0%

0,0%

53,2%

-0,3%

336,6%

FFO interest dekkingsratio6

112,5

37,3

14,7

0,9

79,3

  1. Exploitatieresultaat na belasting / gemiddelde vaste activa
  2. Nettowinst na belasting / gemiddeld Eigen Vermogen
  3. Rentedragende schulden / Eigen Vermogen + rentedragende schulden
  4. Operationele cashflow
  5. Funds From Operations / rentedragende schulden
  6. Funds From Operations + rentelasten / rentelasten