Jaarverslag 2019

Resultaat van onze bedrijfsvoering

Eindhoven Airport voert een solide financieel beleid gericht op waardecreatie voor de lange termijn. Onze investeringen financieren we zelfstandig. Uitgangspunt is dat we economische waarde creëren voor onze aandeelhouders en dat financiële stakeholders van Eindhoven Airport erop vertrouwen dat we investeringsrisico’s kunnen dragen.

Solvabiliteit

Eindhoven Airport heeft een gezond percentage eigen vermogen, gezien de middellange-termijnplanning. In 2015 is een kredietfaciliteit afgesloten om de cashflow en investeringsplannen tot 2020 te faciliteren. De luchthaven is gefinancierd met een vijfjaars bancaire lening met eenzelfde looptijd als het vergunde aantal vliegtuigbewegingen – tot 2020. In 2019 is Eindhoven Airport ruim binnen de afgesproken convenanten gebleven. De bestaande financiering loopt in 2020 af. Hierdoor zal er in 2020 een herfinanciering proces worden gestart op basis van de verwachte toekomstige ontwikkelingen van de luchthaven. Dit moet leiden tot een nieuwe kredietfaciliteit voor de komende jaren.

Omzet

In totaal zijn de opbrengsten van Eindhoven Airport in 2019 met 8% gedaald tot € 64,7 miljoen (2018: € 70,7 miljoen).
De omzet havengelden is met 16% gedaald, met name doordat per 1 april 2019 de afhandelactiviteiten rechtsstreeks door de airline met afhandelaars zijn gecontracteerd. Dit is het gevolg van het directiebesluit om niet langer zelf afhandeldiensten aan luchtvaartmaatschappijen aan te bieden. Als gevolg van de havengeldconsultatie is er geen all-in tarief voor haven- en afhandeldiensten meer mogelijk. De airlines hebben om die reden de voorkeur uitgesproken rechtstreekse contracten aan te gaan met een afhandelaar. De daling in de afhandelomzet heeft een beperkte invloed op het resultaat omdat de kosten voor het grootste deel variabel zijn. Hierdoor zijn zowel de omzet van de afhandelingsactiviteiten als de hiermee gepaard gaande kosten van uitbestedingen met ongeveer € 11 miljoen gedaald. Als dit effect zou worden geëlimineerd, is de ontstane omzetstijging toe te rekenen aan de passagiersgroei en tariefstijging. De passagiersgroei is o.a. veroorzaakt door meer vliegtuigbewegingen en inzet van grotere vliegtuigtypen.
De omzet autoparkeren is toegenomen, mede door de ingebruikname van de P1-parkeergarage per 1 oktober. De toename wordt beperkt door minder parkeercapaciteit voor lang parkeren. De inkomsten uit de concessies (retail en horeca, met name aan airside) zijn met 27% gegroeid, mede door concessie-afhandeling van € 0,9 miljoen. Het gemiddelde bestede bedrag per passagier is hoger.
De omzet van het hotel bedroeg in 2019 € 3,6 miljoen. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2018, mede door druk op de prijzen. Wel steeg de bezettingsgraad van het hotel naar 81% in 2019 (2018: 76%). De verwachting is dat de bezettingsgraad en omzet in 2020 stabiliseren. De overige omzet uit bijvoorbeeld media en de verhuur van gebouwen en terreinen is relatief stabiel gebleven ten opzichte van 2018. Er zijn dit jaar geen overige bedrijfsopbrengsten te melden; in 2018 betrof dit een eenmalige opbrengst als gevolg van schade-uitkeringen als gevolg van de gedeeltelijke instorting van P1.

(in EUR 1.000)

2019

2018

Delta

%

Havengelden

34.797

41.319

-6.522

-16%

Autoparkeren

14.758

14.210

548

4%

Concessies

9.763

7.678

2.085

27%

Hotel (inclusief verhuur gebouwen en terreinen)

4.733

4.682

51

1%

Overige omzet

676

763

-87

-11%

Overige bedrijfsopbrengsten

0

2.081

-2.081

Totaal

64.727

70.733

-6.006

-8%

Rendement

Eindhoven Airport werkt zo kostenefficiënt mogelijk, met behoud van kwaliteit voor onze passagiers en luchtvaartmaatschappijen. Daarnaast is ons doel een hoger resultaat te genereren met niet-luchthavengerelateerde activiteiten als parkeren, concessies, exploitatie van het hotel en de verhuur van vastgoed.
De bedrijfslasten zijn met 12% gedaald naar € 45,4 miljoen. Dit is voor een groot deel toe te schrijven aan lagere afhandelkosten (ongeveer €11 miljoen). Deze daling wordt gecompenseerd door hogere kosten voor passagiersvolume-afhankelijke uitbestedingskosten en hogere medegebruikskosten. Daarnaast zijn door een groei van het aantal medewerkers de personeelkosten gestegen. De afschrijvingslasten namen toe door de hogere investeringen. Het resultaat na belasting ligt in lijn met het resultaat van 2018: € 14,3 miljoen (2018: €14,3 miljoen).

Vooruitblik 2020

Eindhoven Airport is verplicht de havengelden te consulteren, op grond van Europese regelgeving die in Nederland is geïmplementeerd in de Wet luchtvaart. Het belangrijkste vereiste is hierbij dat de tarieven transparant, redelijk en non-discriminatoir zijn. In 2019 hebben we de consultatie voor de tweede keer gedaan. Daarna zijn eind oktober de definitieve tarieven en voorwaarden voor de periode van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2021 vastgesteld.

In de nieuwe medegebruiksvergunning is een maximaal toegestane aantal vliegtuigbewegingen van 41.500 voor 2020 en 2021 opgenomen. Hierdoor is er pas op de plaats voor deze jaren. De verwachting is dat de ontwikkeling van de havengelden en de overige omzet in lijn liggen met de ontwikkeling van de kosten. Door de focus op de kwalitatieve aspecten nemen de kosten in 2020 toe: we investeren onder meer in IT-projecten, bouwprojecten en omgevingscommunicatie en de interne organisatie. Er zijn hogere afschrijvingskosten door ingebruikname van investeringen. Daarnaast zal de medegebruiksvergoeding in 2020 hoger zijn. Gesprekken die het Rijksvastgoedbedrijf, het ministerie van Defensie en Eindhoven Airport voeren, moeten in 2020 leiden tot nieuwe structurele afspraken over het medegebruik van de luchthavenfaciliteiten en de dienstverlening aan Eindhoven Airport.

Belangrijke kwaliteitsinvesteringen in 2020 betreffen onder andere het overkappen van de looppaden op airside, de start van de bouw van de nieuwe P5-parkeergarage, de herinrichting van het voorterrein en de nieuwe Airport Boulevard, en de terminal. Het is de planning om het lopende jaar ongeveer € 36 miljoen te investeren. Het aantal medewerkers groeit in 2020 naar verwachting met 9 fte.

Het resultaat van 2020 zal naar verwachting in lijn liggen met het resultaat van 2019.