Jaarverslag 2021

Ons toezicht

Verslag Raad van Commissarissen

Dat 2021 wederom een zwaar jaar is geweest voor de luchthaven, spreekt voor zich. Het eerste half jaar was er nagenoeg geen vliegverkeer als gevolg van de coronapandemie. Vanaf de tweede helft van het jaar zagen we gelukkig dat mensen weer heel erg graag wilden reizen na het op gang komen van het vaccinatieprogramma en de introductie van het Europese digitale coronacertificaat. Een compliment aan alle medewerkers van Eindhoven Airport, inclusief de partnerbedrijven, bij de opstart van de drukkere zomerperiode is op zijn plaats. Het is altijd makkelijker om af te schalen dan om op te schalen en met alle maatregelen die nodig zijn om veilig en verantwoord te kunnen reizen, was deze opschaling een extra uitdaging. Bij de opstart is – naast aandacht voor de maatregelen – ook steeds aandacht uitgegaan naar de mensen die het werk moesten verrichten, of dit nou op de luchthaven zelf was of thuis vanachter het bureau. De directie en het hele Leadership Team heeft hier collectief op uitstekende wijze invulling aan gegeven.

De raad ziet dat onder grote maatschappelijke druk - zeker sinds de coronacrisis - het bestaansrecht van de luchthaven telkens opnieuw ter discussie lijkt te staan. Dat maakt de toezichthoudende rol er niet makkelijker op. Terecht zijn belangrijke en urgente opgaven als CO2-reductie en verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving de license to operate voor de luchthaven geworden. Eindhoven Airport werkt hard aan deze opgaven. Niet alleen omdat het móet, maar vooral vanuit de overtuiging dat met minder hinder en innovatieve oplossingen iedereen in de toekomst kan blijven vliegen. De directie heeft de volledige steun van de raad bij deze eigen visie op de toekomst en de stappen die worden gezet om met innovatie en verduurzaming invulling te geven aan de grote opgaven van deze tijd.

Het afgelopen jaar is een volgende stap gezet in de positionering van de luchthaven in de regio. Vanuit een eigen visie op duurzame luchtvaart en een sterke strategie is de verbinding van de luchthaven met de omgeving verder verstevigd. Zowel binnen het Luchthaven Eindhoven Overleg als in eigen contacten tussen luchthaven en stakeholders uit de regio, onder wie de omwonenden, wordt in goede dialoog invulling gegeven aan de uitwerking van het Proefcasus-advies ‘Opnieuw Verbonden’ van Pieter van Geel. De maatschappelijke betekenis van Eindhoven Airport is besproken met en bevestigd door onze aandeelhouders, die het met ons eens zijn dat de internationale connectiviteit die de luchthaven faciliteert van grote waarde is voor de hele regio. Ook met de gemeenteraad van Eindhoven en Provinciale Staten van Noord-Brabant is gesproken over de rol van Eindhoven Airport in de regio. Buiten de vanzelfsprekende aandacht voor de negatieve effecten die de luchthaven heeft in de omgeving, wordt de toegevoegde waarde van Eindhoven Airport breed herkend.

De verbinding met de regio is ook tot uiting gekomen op de luchthaven zelf. Het prachtige nieuwe voorterrein met de vitrines van Piet Hein Eek en het Van Abbemuseum, de PSV Vibe en vanaf november het kunstwerk van GLOW maken de entree van de luchthaven tot het visitekaartje voor de regio. In de terminal heeft de investering in het security filter en het nieuwe horecaconcept een extra kwaliteitsimpuls gegeven. Voor veel mensen is het belangrijkste echter misschien nog wel dat eind 2021 de looppaden richting de vliegtuigen zijn overkapt met een galerij waarin elementen terugkomen uit de (Brainport)regio. We hopen uiteraard dat de komende tijd steeds meer reizigers hiervan kunnen gaan genieten. Dat de investeringen in de kwaliteit van de luchthaven vruchten afwerpen, blijkt wel uit de hoge score op passagierstevredenheid in 2021 met een net promotor score van 40, hoger dan de doelstelling van 35 voor 2021.

Om dit vast te kunnen houden, zullen de komende jaren investeringen worden gedaan, zoals de bouw van parkeergarage P5 en de uitbreiding van de terminalhal. Dit zijn geen investeringen die worden gedaan vanuit een groeiperspectief. Met gelijkblijvende aantallen vliegbewegingen en nagenoeg gelijkblijvende passagiersaantallen de komende jaren moet verder gewerkt worden aan een verbetering van de kwaliteit van de luchthaven zodat de reeds afgeronde projecten en de nieuwe investeringen leiden tot een integraal volwaardige entree voor de regio. Daartoe hoort in de ogen van de raad ook een investering in een upgrade van het Instrument Landing System in 2025 zodat het grote ongemak van mistdagen, vooral voor de passagiers, grotendeels tot het verleden zal gaan behoren.

Werkzaamheden van de Raad van Commissarissen

Veiligheid blijft voorop staan en dat zijn we ons zeer bewust: in een periode van minder bedrijvigheid moet de alertheid hoog blijven. In 2021 hebben leden van de raad een aantal keer meegelopen met een zogenaamde safety walk waarbij diverse aspecten van veiligheid op de luchthaven aan de orde zijn gekomen. Tevens stond het thema veiligheid in 2021 structureel en uitgebreid op de agenda van de RvC en wordt hierover ook frequent gerapporteerd door de directie aan de raad.

Jaarlijks wordt een vergadering van de ondernemingsraad bijgewoond door een van de commissarissen en vindt een informeel gesprek plaats tussen de voorzitter van de OR en ondergetekende. Hieruit is gebleken dat het overleg met de directie in open en constructieve sfeer plaatsvindt.

Naast de aandacht voor de financiële impact van de coronapandemie en de bankratio’s, is in 2021 veelvuldig gesproken over de hierboven reeds aangehaalde duurzaamheidsambitie en de uitwerking van het advies van Pieter van Geel over met name het reduceren van geluidhinder. Jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn daarnaast het risk assessment, compliance en integriteit, de havengelden en uiteraard het Tactisch Plan voor de komende vijf jaren en vaststelling daarvan.

De eveneens reeds genoemde informatiebijeenkomst in het najaar met vertegenwoordigers van de gemeenteraadfracties van de gemeente Eindhoven en van de statenfracties van de provincie Noord-Brabant werd zeer gewaardeerd. Een dergelijke bijeenkomst, waarbij ondergetekende en een of meer van de overige commissarissen aanwezig zijn, wordt twee keer per jaar georganiseerd. Voor de raden van omliggende gemeenten zijn begin 2021 (digitale) bijeenkomsten georganiseerd waarbij een of meer commissarissen aanwezig waren.

Vergaderingen

De Raad van Commissarissen kwam in 2021 viermaal bijeen in reguliere vergadering, drie maal digitaal en een maal fysiek. Bij elke vergadering was de voltallige raad aanwezig. Daarnaast hadden de commissarissen frequent formeel en informeel contact met de directie om zaken inhoudelijk te bespreken of de directie te adviseren over met name de gevolgen van de coronacrisis, naast andere onderwerpen van strategische aard. Op 12 april 2021 vond de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (digitaal) plaats. Hierbij was de voltallige raad aanwezig en waren alle aandeelhouders vertegenwoordigd. Op voorstel van de raad hebben de aandeelhouders in deze vergadering Mirjam van den Bogaard vanaf 1 juli 2021 benoemd tot statutair directeur van de vennootschap in de functie van COO voor een tweede termijn van vier jaar. De raad is blij met deze herbenoeming en heeft het volste vertrouwen dat Mirjam van den Bogaard de komende vier jaar samen met Roel Hellemons op uitstekende wijze leiding zal geven aan de vennootschap.

In oktober vond de jaarlijkse informatiebijeenkomst voor aandeelhouders plaats in aanwezigheid van alle commissarissen en met vertegenwoordiging van alle aandeelhouders, waarin dit keer uitgebreid is gesproken over de visie van de aandeelhouders op de belangrijkste thema’s voor de komende jaren en de visie op de positie van de aandeelhouders in de deelneming in de vennootschap. De grote waarde voor de regio van internationale connectiviteit kwam hierin als belangrijkste punt naar voren, met als afgeleide hiervan de werkgelegenheid en de bijdrage van de luchthaven aan een aantrekkelijk woon- en werkklimaat in de regio. De aandeelhouders zien verduurzaming, mede door innovatie, als belangrijkste opgave voor de toekomst.

In de laatste vergadering van 2021 heeft de raad gesproken over het functioneren van de directie en het remuneratiepakket. Uitkering van het voorwaardelijk inkomen van de directie over 2021 was niet opportuun vanwege de ontvangen coronasteun (NOW-bijdrage).

De raad heeft besloten geen aparte audit-, remuneratie- en selectie- en benoemingscommissie in te stellen gezien de beperkte omvang van de organisatie. Dat betekent dat de voltallige raad de werkzaamheden van deze commissies uitvoert en de verantwoordelijkheid hiervoor draagt.

Zelfevaluatie

Eind 2021 heeft onder begeleiding van extern adviseur de heer Paul Nobelen de evaluatie van het functioneren van de raad en dat van zijn individuele leden plaatsgevonden. Hiertoe heeft de heer Nobelen individuele interviews gehouden met de commissarissen, de twee directieleden en de bestuurssecretaris. Algemene conclusie is dat de raad naar behoren en rolvast functioneert waarbij de samenwerking met de directie constructief verloopt. Ook de individuele leden van de raad functioneren naar behoren en zijn voor hun functie voldoende uitgerust, ieder vanuit de eigen expertise. Er zijn geen dringende zaken uit de evaluatie naar voren gekomen. Verbeterpunten liggen met name op het vlak verdiepende kennis op high risk gebieden, zoals cyber security en de vergunningensituatie voor de luchthaven. Geen van de commissarissen heeft aangegeven toegevoegde waarde te zien in het instellen van aparte commissies.

Risicomanagement

De opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen hebben we uitgebreid besproken aan de hand van een risicomanagementrapportage (als onderdeel van het Tactisch Plan). Vanzelfsprekend had de continuïteit van de onderneming in het licht van de coronacrisis hierin de hoogste prioriteit.

Corporate Governance Code

De governancestructuur is gebaseerd op Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de statuten van Eindhoven Airport en diverse interne reglementen. Eindhoven Airport kent in haar governancestructuur een Algemene Vergadering van Aandeelhouders, Raad van Commissarissen, directie en ondernemingsraad. De directie en de raad onderschrijven de Nederlandse Corporate Governance Code en passen de daarin opgenomen principes en best practice bepalingen toe, voor zover deze naar het oordeel van de directie en de raad op Eindhoven Airport van toepassing kunnen worden verklaard en bijdragen aan haar missie.

Instemming met jaarrekening

De directie heeft het jaarverslag opgesteld. KPMG Accountants N.V. heeft de jaarrekening gecontroleerd en goedgekeurd. We verwijzen hiervoor naar de controleverklaring in dit verslag. De raad heeft de jaarrekening en het jaarverslag uitvoerig besproken met de directie en de externe accountant. Het vormt een goede basis voor de verantwoording die wij als Raad van Commissarissen afleggen voor het gehouden toezicht. De raad stemt in met de jaarrekening. Gezien de ontwikkelingen en het resultaat in 2021 zal er wederom geen winstuitkering kunnen plaatsvinden. De directie zal het jaarverslag voorleggen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 april 2022. We stellen de aandeelhouders voor de directie decharge te verlenen voor het gevoerde beleid en de raad voor het gehouden toezicht. De raad verklaart dat naar zijn oordeel is voldaan aan het bepaalde ten aanzien van de onafhankelijkheid van de commissarissen.

Tenslotte willen wij graag directie en alle medewerkers hartelijk danken voor hun inzet in het afgelopen jaar en hun veel succes wensen bij de uitdagingen voor 2022.

Eindhoven, 9 maart 2022

Ir. Bert van der Els, president-commissaris

Personalia Raad van Commissarissen


De Raad van Commissarissen van Eindhoven Airport N.V. bestond in het jaar 2021 uit vijf leden.

Ir. L.J.T. (Bert) van der Els (1954)
President-commissaris
Directeur NieuwSparrendaal
Nevenfuncties

President-commissaris BIM
Commissaris ZND
Commissaris BUVA
Adviseur RvC Royal Schiphol Group
Voorzitter Stichting Van Gogh Heritage Foundation
Voorzitter Raad van Toezicht Brabant C
Voorzitter Stichting Kazerne Eindhoven
Voorzitter Stichting Verkadefabriek
Bestuurslid Universiteitsfonds Eindhoven

Drs. C.G.M. (Carlo) van Kemenade MBA (1964)
Directievoorzitter en CEO Obvion N.V.
Nevenfuncties

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Museumplein Limburg

Drs. B.I. (Birgit) Otto (1963)
COO & Executive Vice President Royal Schiphol Group/Directielid
Nevenfuncties

Lid Raad van Commissarissen Royal FloraHolland
Lid Executive Committee ACI Europe Board
Bestuurslid Next Generation Infrastructures
Voorzitter Joint Sector Safety Review Board
Lid Platform Beveiliging en Publieke Veiligheid Schiphol
Voorzitter Stuurgroep Beveiliging en Publieke Veiligheid Schiphol Group
Lid van de Raad van Toezicht van de Federatie van Betaald Voetbal Organisaties
Bestuurslid Holland International Distribution Council

Drs. P.L.A. (Paul) Rüpp (1957)
Voorzitter College van Bestuur Avans Hogeschool (tot en met 9 september 2021)
Nevenfuncties

Kamerheer van Zijne Majesteit de Koning in de provincie Noord-Brabant
Voorzitter Raad van Toezicht Instituut Nederlandse Taal (INT)
Voorzitter Raad van Toezicht KRO-NCRV
Voorzitter Raad van Commissarissen Sitech Services B.V.
Lid Raad van Commissarissen Enexis Holding N.V.
Voorzitter Van Gogh Nationaal Park
Lid dagelijks bestuur CDA landelijk

J.W.H. (Jan Willem) Weissink MBA (1965)
Directeur Schiphol Commercial
Nevenfuncties

Bestuurslid Tradeport Hong Kong
Bestuurslid Hobart Airport
Bestuurslid Schiphol Airport Retail

Alle commissarissen hebben de Nederlandse nationaliteit.