Jaarverslag 2023

Verslag raad van commissarissen

De luchthaven heeft zich in 2023 volledig hersteld van de gevolgen van de coronacrisis. De eerste helft van het jaar lagen de passagiersaantallen nog iets onder het niveau van 2019. Vanaf de start van de zomer bleek echter de reisbehoefte zelfs groter te zijn dan in het laatste jaar voor corona. Met toestellen die veelal voor meer dan 90% gevuld zaten, kwam het aantal passagiers in 2023 zelfs iets boven het niveau van 2019 uit.

Dit extreem snelle herstel laat zien dat Eindhoven Airport een belangrijke bijdrage levert aan de steeds groeiende mobiliteitsbehoefte van onze regio. De drukke operatie van het afgelopen jaar heeft geen grote operationele problemen met zich meegebracht. Met een NPS-score van +44 hebben passagiers aangegeven zeer tevreden te zijn over de kwaliteit en de dienstverlening van de luchthaven.

Dit alles verdient een groot compliment voor iedereen die aan dit succesvolle jaar heeft meegewerkt, vooral voor de mensen ‘op de vloer’, zoals dat heet, die het elke dag weer mogelijk maken dat zoveel reizigers op een makkelijke en menselijke manier aan hun reis beginnen of van hun reis thuiskomen.

Het toenemende aantal passagiers onderstreept de noodzaak de terminal te gaan uitbreiden om meer kwaliteit en comfort te kunnen bieden aan de reizigers. Hoewel er het afgelopen jaar geen grote operationele problemen waren, bleek de ruimte in de vertrek- en aankomsthal en in het non-Schengengebied op piekmomenten erg krap. Uiteraard blijven de processen binnen de veiligheidsgrenzen maar er is op de drukke momenten weinig bewegingsruimte voor passagiers. De raad heeft in 2023 dan ook uitvoerig stilgestaan bij de plannen rondom de terminaluitbreiding die nodig is voor de gewenste kwaliteitsimpuls. Een definitief besluit over deze omvangrijke investering was eind 2023 nog niet genomen.

Er zijn een drietal onzekerheden waar we als raad meer comfort over willen hebben alvorens tot een verantwoord investeringsbesluit over te kunnen gaan. De eerste betreft de aangevraagde natuurvergunning, die er helaas eind 2023 nog steeds niet was. Er is in de raad uitgebreid gesproken over de voortgang op dit dossier. Hoewel de verwachting nog steeds is dat er een positief besluit zal volgen, vinden we het belangrijk dat er zekerheid is.

Een tweede punt betreft de netcongestie, waardoor het lange tijd onzeker is geweest of ten tijde van oplevering van de nieuwe terminal er voldoende stroom zou zijn om deze in bedrijf te nemen. Eind 2023 zijn de vooruitzichten dat er in 2027, het beoogde jaar van oplevering, waarschijnlijk voldoende netcapaciteit beschikbaar zal zijn. Tegelijkertijd is een fall-back scenario uitgewerkt en met de raad besproken om tijdelijk op een andere manier in de stroombehoefte te voorzien als de capaciteit niet voldoende zou zijn, zodat dit risico op afdoende wijze wordt gemitigeerd.

Het laatste punt betreft de uitwerking van de afspraken die zijn gemaakt naar aanleiding van het advies van Pieter van Geel uit 2019 over de ontwikkeling van Eindhoven Airport tot 2030. Het is inmiddels bijna vijf jaar na publicatie van dit advies, en er is veel in beweging rondom luchtvaart. We merken dat bij sommige groeperingen in de regio een andere richting voor Eindhoven Airport wordt gewenst dan destijds is afgesproken. Ook landelijk gezien is het politiek-maatschappelijke sentiment rondom luchtvaart aan het bewegen. De impact van luchtvaart op het klimaat staat – terecht, naar de mening van de raad – steeds meer in de schijnwerpers. Dit veranderende sentiment brengt mogelijk risico’s met zich mee voor de lange termijn continuïteit van de onderneming. De raad vindt het dan ook belangrijk dat er een duidelijke koers gevaren wordt om die mogelijke risico’s zo goed als mogelijk te mitigeren.

In dat licht bezien staan wij ook volledig achter het in november aangekondigde ‘commitment 2030’, waarin aan de hand van vijf maatregelen ambitieuze doelen op het gebied van geluid- en CO2-reductie zijn gesteld voor 2030. Dit commitment hebben we van tevoren met directie en aandeelhouders besproken en we zijn verheugd dat het breed in de regio, zowel op bestuurlijk niveau als bij omwonenden, positief is ontvangen. De luchthaven bepaalt met dit commitment zijn eigen koers en neemt met het stellen van doelen – en ook grenzen – een eigen positie in te midden van een speelveld met vele stakeholders en evenveel belangen.

Paul Rüpp overleden

Helaas werden wij begin 2023 opgeschrikt door het bericht van overlijden van Paul Rüpp, een aantal maanden nadat hij afscheid had genomen als commissaris en slechts een half jaar nadat hij ons had laten weten dat hij ziek was. Hij blijft in onze herinnering als een warme en getalenteerde man die zich acht jaar lang als commissaris met veel enthousiasme en bevlogenheid heeft ingezet voor de luchthaven.

Werkzaamheden van de raad van commissarissen

In 2023 heeft de raad regelmatig met de directie gesproken over veiligheid. Nu het vliegverkeer weer op het niveau van voor corona zit, blijft een veilige operatie cruciaal. Ook in 2023 hebben leden van de raad een aantal keren meegelopen met de zogenoemde safety walks, waarbij diverse aspecten van veiligheid op de luchthaven aan de orde zijn gekomen. Tevens stond het thema veiligheid in 2023 structureel en uitgebreid op de agenda van de rvc. Hierover rapporteert de directie frequent aan de raad.

Jaarlijks wordt een vergadering van de ondernemingsraad bijgewoond door een van de commissarissen en vindt een informeel gesprek plaats tussen de voorzitter van de OR en ondergetekende. Hieruit is gebleken dat het overleg met de directie in open en constructieve sfeer plaatsvindt.

In 2023 heeft de raad een nuttige en leerzame themasessie gehad over cyber security. Op dit vlak heeft de organisatie de afgelopen jaren grote stappen gezet in de vormgeving van de structuur en implementatie van het Information Security Management System. Jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn daarnaast risk management, compliance en integriteit, de havengelden en uiteraard het Tactisch Plan voor de komende vier jaren en vaststelling daarvan. Ook de cultuur in de organisatie en de aandacht voor een inclusieve, sociaal veilige omgeving waarin iedereen zich welkom voelt, is regelmatig onderwerp van gesprek tussen raad en directie.

Samenstelling van de raad

Per 1 mei 2023 heeft Willem van der Ven Schiphol verlaten en per 1 december 2023 ook Anne Hustinx. Daarmee zijn hun commissariaten beëindigd. In de relatief korte tijd dat zij onderdeel zijn geweest van de raad hebben zij met veel enthousiasme en expertise waardevolle bijdragen geleverd aan de vennootschap, waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn.

Op voordracht van aandeelhouder Schiphol zijn per 1 mei 2023 Arthur Reijnhart en per 19 december 2023 Kjell Kloosterziel door de aandeelhouders benoemd tot commissarissen voor een eerste termijn van vier jaar. Wij vinden het belangrijk dat er sprake is van een evenwichtige man/vrouw-verdeling binnen de raad. Ook onze aandeelhouders zijn zich hiervan bewust. De voordrachten zag Schiphol als nu de meest geschikte, waarbij is aangegeven dat bij toekomstige voordrachten wederom aandacht zal worden besteed aan de gewenste diversiteit.

Vergaderingen

De raad van commissarissen kwam in 2023 viermaal bijeen in reguliere vergadering. Bij de vergaderingen was de voltallige raad aanwezig. Daarnaast hadden de commissarissen frequent formeel en informeel contact met de directie om zaken inhoudelijk te bespreken of de directie te adviseren. Op 12 april 2023 vond de Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats. Hierbij waren drie van de vijf commissarissen aanwezig en waren alle aandeelhouders vertegenwoordigd.

Op regelmatige basis is er constructief overleg met de aandeelhouders en worden relevante maatschappelijke issues besproken. In oktober vond de jaarlijkse informatiebijeenkomst voor aandeelhouders plaats in aanwezigheid van vier van de vijf commissarissen en met vertegenwoordiging van alle aandeelhouders, waarin de directie een toelichting heeft gegeven op het Tactisch Plan voor de periode 2023-2027. In deze bijeenkomst is ook het 'commitment 2030' besproken.

In de laatste vergadering van 2023 heeft de raad gesproken over het functioneren van de directie en het remuneratiepakket. De raad is zeer tevreden over het functioneren van de directie en staat volledig achter de aangescherpte koers richting 2030 op het gebied van geluid- en CO2-reductie.

Zelfevaluatie

De raad is in 2023 wederom in samenstelling gewijzigd. Daarom is er slechts een korte evaluatie gehouden. De raad is tevreden over het eigen functioneren. Er is sprake van een goede sfeer en een veilige omgeving waarin men zich durft uit te spreken over allerhande onderwerpen. De lijnen tussen directie en de raad – en zo nodig de individuele commissarissen – zijn kort. De raad is tevreden over de snelheid en de wijze waarop de directie de raad informeert.

De raad heeft besloten geen aparte audit-, remuneratie- en selectie- en benoemingscommissie in te stellen gezien de beperkte omvang van de organisatie.

Risicomanagement

De opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen is uitgebreid besproken aan de hand van een risicomanagementrapportage (als onderdeel van het Tactisch Plan).

Corporate Governance Code

De governancestructuur is gebaseerd op Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de statuten van Eindhoven Airport en diverse interne reglementen. Eindhoven Airport kent in haar governancestructuur een Algemene Vergadering van Aandeelhouders, Raad van Commissarissen, directie en ondernemingsraad. De directie en de raad onderschrijven de meest recente versie van de Nederlandse Corporate Governance Code en passen de daarin opgenomen principes en best practice-bepalingen toe, voor zover deze naar het oordeel van de directie en de raad op Eindhoven Airport van toepassing kunnen worden verklaard en bijdragen aan haar missie. In 2023 zijn de reglementen van de directie en de raad van commissarissen aangepast aan de nieuwe Code. Tezamen met het compliance-overzicht zijn de reglementen op de website van de vennootschap geplaatst.

Instemming met jaarrekening

De directie heeft het jaarverslag opgesteld. Mazars heeft de jaarrekening gecontroleerd en goedgekeurd. We verwijzen hiervoor naar de controleverklaring in dit verslag. De raad heeft de jaarrekening en het jaarverslag uitvoerig besproken met de directie en de externe accountant. Het vormt een goede basis voor de verantwoording die wij als raad van commissarissen afleggen voor het gehouden toezicht.

De raad stemt in met de jaarrekening en kan zich verenigen met het voorstel van de directie aan aandeelhouders om, gezien de ontwikkelingen en het resultaat in 2023, een winstuitkering te doen ten bedrage van € 5.842.000, verdeeld over € 2.921.000 op cumulatief preferente aandelen en € 2.921.000 op gewone aandelen. De resterende winst van € 13.350.000 zal in zijn geheel worden toegevoegd aan de overige reserves.

De directie zal het jaarverslag voorleggen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 11 april 2024. We stellen de aandeelhouders voor de directie decharge te verlenen voor het gevoerde beleid en de raad voor het gehouden toezicht. De raad verklaart dat naar zijn oordeel is voldaan aan het bepaalde ten aanzien van de onafhankelijkheid van de commissarissen.

Ten slotte willen wij graag directie en alle medewerkers hartelijk danken voor hun inzet in het afgelopen jaar en hun veel succes wensen bij de uitdagingen voor 2024.

Eindhoven, 13 maart 2024
Ir. Bert van der Els, president-commissaris

Personalia raad van commissarissen

De raad van commissarissen van Eindhoven Airport N.V. bestond in het jaar 2023 uit vijf leden. Alle commissarissen hebben de Nederlandse nationaliteit.

Ir. L.J.T. (Bert) van der Els (1954),
president-commissaris
Directeur NieuwSparrendaal
Nevenfuncties

President-commissaris BIM
Commissaris ZND
Commissaris BUVA
Adviseur RvC Royal Schiphol Group
Voorzitter RvC Van Gogh Sites Foundation
Voorzitter Raad van Toezicht Brabant C
Voorzitter Stichting Kazerne Eindhoven
Voorzitter Stichting Verkadefabriek
Bestuurslid Universiteitsfonds Eindhoven

Drs. W. (Willem) van der Ven MRE (1970) tot 1 mei
Senior Manager Development Schiphol Commercial
Geen nevenfuncties

Drs. A. J. (Arthur) Reijnhart, (1971) vanaf 1 mei
Executive Director Schiphol Commercial, lid Executive Team Royal Schiphol Group
Nevenfuncties
Voorzitter Stichting Coosje Wijzenbeek

Mr. A.L. (Anne) Hustinx (1978) tot 1 december 2023
Chief Procurement Officer & General Counsel Royal Schiphol Group
Geen nevenfuncties

Ir. L.W.J. (Kjell) Kloosterziel (1978) vanaf 1 december 2023
Directeur Schiphol International
Nevenfuncties
Lid Board of Directors Hobart International Airport
RvC lid Groningen Airport Eelde N.V.
RvC lid N.V. Holding Businesspark Luchthaven Maastricht
Director en Vice President Schiphol USA inc.
Director Schiphol Australia Pty Ltd.
Director Schiphol Consulting Inc.
Director and Treasurer of Schiphol North America Holding,
Bestuurslid AviAssist Foundation

Drs. J.M.P. (Annemarie) Moons (1965)
Voorzitter college van bestuur Yuverta
Nevenfuncties
Voorzitter Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid
Bestuurslid Stichting Agrifood Capital
Lid Raad van Toezicht Van Gogh Sites Foundation

Drs. C.G.M. (Carlo) van Kemenade MBA (1964)
CEO & Chairman of the Executive Board bij DLL
Nevenfuncties

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Museumplein Limburg