Jaarverslag 2019

Jaarrekening

Geconsolideerde balans per 31 december 2019

(na resultaatbestemming)

(in EUR 1.000)

Toelichting

2019

2018

Vaste activa

Banen en platform

12.307

11.883

Terreinen en wegen

19.004

20.184

Gebouwen

68.448

56.534

Installaties

6.725

4.123

Overige vaste bedrijfsmiddelen

657

564

Objecten in aanbouw

4.007

14.138

Operationele materiële vaste activa

111.148

107.426

Vastgoedbeleggingen

5.946

2.404

Materiële vaste activa

1

117.094

109.830

Financiële vaste activa

2

715

579

117.809

110.409

Vlottende activa

Voorraden

3

20

23

Vorderingen

4

6.535

9.368

Liquide middelen

5

5.832

7.019

12.387

16.410

130.196

126.819

(in EUR 1.000)

Toelichting

2019

2018

Eigen vermogen

6

113.936

100.064

Voorzieningen

7

424

425

Langlopende schulden

8

0

12.000

Kortlopende schulden

9

15.836

14.330

130.196

126.819

De toelichtingen op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarreke­ning.