Jaarverslag 2021

Kerncijfers

Geconsolideerde balans (in EUR 1.000)

2021

2020

2019

2018

2017

Immateriële vaste activa

231

247

0

0

0

Operationele materiële vaste activa

110.661

113.626

111.148

107.426

104.605

Vastgoedbeleggingen

6.588

6.381

5.946

2.404

4.762

Financiële vaste activa

841

728

715

579

766

Vlottende activa

19.654

10.612

12.387

16.410

11.721

Totaal activa

137.975

131.594

130.196

126.819

121.854

Eigen vermogen

101.325

103.618

113.936

100.064

86.252

Voorzieningen

393

353

424

425

418

Langlopende schulden

18.000

19.000

0

12.000

25.000

Kortlopende schulden

18.257

8.623

15.836

14.330

10.184

Totaal passiva

137.975

131.594

130.196

126.819

121.854

Investeringen (Immateriële en materiële vaste activa)

5.993

12.141

14.966

6.810

22.665

Afschrijvingen

8.968

8.585

6.999

6.445

5.722

Cash flow

2.579

793

-1.187

2.872

-1.692

Winst-en-verliesrekening (in EUR 1.000)

2021

2020

2019

2018

2017

Som der bedrijfsopbrengsten

36.187

23.347

64.727

70.733

62.417

Bedrijfslasten

-38.546

-36.951

-45.399

-51.356

-46.034

Exploitatieresultaat

-2.359

-13.604

19.328

19.377

16.383

Financiële baten en lasten

-701

-456

-258

-350

-367

Belastingen

767

3.515

-4.740

-4.757

-3.984

Resultaat na belastingen

-2.293

-10.545

14.330

14.270

12.032

Ratio's

2021

2020

2019

2018

2017

RONA nb1

-1,5%

-8,6%

12,8%

13,3%

12,1%

ROE nb2

-2,2%

-9,7%

13,4%

15,3%

15,0%

Leverage3

15,1%

15,5%

5,0%

10,7%

22,5%

FFO (x € 1.000)4

9.572

-66

20.198

22.250

18.978

FFO / Totale schuld5

53,2%

-0,3%

336,6%

185,4%

75,9%

FFO interest dekkingsratio6

14,7

0,9

79,3

64,6

52,7

  1. Exploitatieresultaat na belasting / gemiddelde vaste activa
  2. Nettowinst na belasting / gemiddeld Eigen Vermogen
  3. Rentedragende schulden / Eigen Vermogen + rentedragende schulden
  4. Operationele cashflow
  5. Funds From Operations / rentedragende schulden
  6. Funds From Operations + rentelasten / rentelasten