Jaarverslag 2019

Kerncijfers

Geconsolideerde balans (in EUR 1.000)

2019

2018

2017

2016

2015

Operationele materiële vaste activa

111.148

107.426

104.605

86.868

73.805

Vastgoedbeleggingen

5.946

2.404

4.762

6.073

5.761

Financiële vaste activa

715

579

766

828

766

Vlottende activa

12.387

16.410

11.721

12.415

12.802

Totaal activa

130.196

126.819

121.854

106.184

93.134

Eigen vermogen

113.936

100.064

86.252

74.678

64.500

Voorzieningen

424

425

418

709

1.306

Langlopende schulden

0

12.000

25.000

22.500

19.000

Kortlopende schulden

15.836

14.330

10.184

8.297

8.328

Totaal passiva

130.196

126.819

121.854

106.184

93.134

Investeringen

14.966

6.810

22.665

18.515

10.201

Afschrijvingen

6.999

6.445

5.722

5.263

4.923

Cash flow

-1.187

2.872

-1.692

-869

2.792

Winst-en-verliesrekening (in EUR 1.000)

2019

2018

2017

2016

2015

Som der bedrijfsopbrengsten

64.727

70.733

62.417

53.109

48.354

Bedrijfslasten

-45.399

-51.356

-46.034

-38.726

-36.408

Exploitatieresultaat

19.328

19.377

16.383

14.383

11.946

Financiële baten en lasten

-258

-350

-367

-286

-933

Belastingen

-4.740

-4.757

-3.984

-3.461

-2.744

Resultaat na belastingen

14.330

14.270

12.032

10.636

8.269

Ratio's

2019

2018

2017

2016

2015

RONA nb1

12,8%

13,3%

12,1%

12,5%

11,6%

ROE nb2

13,4%

15,3%

15,0%

15,3%

13,6%

Leverage3

5,0%

10,7%

22,5%

23,2%

22,8%

FFO (x € 1.000)4

20.198

22.250

18.978

14.600

16.623

FFO / Totale schuld5

336,6%

185,4%

75,9%

64,9%

87,5%

FFO interest dekkingsratio6

-79,3

-64,6

-52,7

-52,0

-18,8

  1. Exploitatieresultaat na belasting / gemiddelde vaste activa
  2. Nettowinst na belasting / gemiddeld Eigen Vermogen
  3. Rentedragende schulden / Eigen Vermogen + rentedragende schulden
  4. Operationele cashflow
  5. Funds From Operations / rentedragende schulden
  6. Funds From Operations + rentelasten / rentelasten