Jaarverslag 2019

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:

(in EUR 1.000)

Latente belasting-vorderingen

Overige vorderingen

Totaal

Stand per 1 januari 2019

557

22

579

Dotatie

184

0

184

Onttrekking

-26

0

-26

Aflossing

0

-22

-22

Stand per 31 december 2019

715

0

715

Overige vorderingen

De vastrentende lening die hierin was opgenomen met een rentepercentage van 5,5% is in 2019 volledig afgelost.

Latente belastingvorderingen
Deze latente belastingvordering heeft betrekking op het verschil tussen de fiscale waardering van gebouwen en de boekwaarde volgens de financiële verslaggeving. Het volledige bedrag van deze vordering is als langlopend (> 1jaar) aan te merken.