Jaarverslag 2019

Liquide middelen

(in EUR 1.000)

2019

2018

Liquide middelen

5.832

7.019

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan één jaar. De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking.