Jaarverslag 2021

Liquide middelen

(in EUR 1.000)

2021

2020

Liquide middelen

9.204

6.625

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan één jaar. De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking.