Jaarverslag 2021

Lonen en salarissen

(in EUR 1.000)

2021

2020

Salarissen1

3.508

2.933

Overige personeelskosten

335

447

3.843

3.380

  1. De salarissen zijn inclusief de tegemoetkoming in de loonkosten uit hoofde van de NOW-regeling (2021: bate: € 2,1 miljoen, 2020: bate € 2,6 miljoen). In 2021 is een bedrag van € 1,8 miljoen ontvangen (2020: € 2,3 miljoen). € 0,6 miljoen is verantwoord als nog te ontvangen subsidies onder de overige vorderingen (2020: € 0,3 miljoen).

Ultimo 2021 was het aantal fte werkzaam bij Eindhoven Airport N.V. 70,6 (2020: 70,6). Ultimo 2021 was het aantal fte werkzaam in het hotel 8,3 (2020: 9,9).

Het personeelsbestand (fte's) ultimo 2021:

Afdeling

2021

2020

(Alle werknemers zijn binnen Nederland werkzaam)

man

vrouw

man

vrouw

Airport Development

5,7

0,8

5,8

0,8

Airport Operations

8,0

10,2

8,0

10,2

Aviation Development & Partnerships

2,0

0,0

2,0

0,0

Communications

1,0

1,5

1,0

1,7

Consumers & Real Estate

3,0

2,5

3,0

2,5

Digital & IT

5,0

1,0

5,0

1,0

Finance & Procurement

3,0

2,7

3,0

2,6

HR

0,0

1,9

0,0

1,7

Legal & Corporate Affairs

1,0

5,0

2,0

4,0

Managing Board

1,0

1,0

1,0

1,0

Support

0,0

5,5

0,0

5,4

Technical & Facility Services

7,8

1,0

7,9

1,0

Totaal exclusief Hotel

37,5

33,1

38,7

31,9

Hotel

0,7

7,6

0,0

9,9

Totaal inclusief Hotel

38,2

40,7

38,7

41,8

Bezoldiging commissarissen

In 2021 is aan de Raad van Commissarissen een bezoldiging betaald van € 70.000 (2020: € 70.000).

Bezoldiging bestuurders

De statutaire directie van Eindhoven Airport N.V. bestaat uit 2 personen. De algemeen directeur van Eindhoven Airport N.V. is per 1 juli 2019 de heer drs. Roel Hellemons. In juli 2017 is mevrouw drs. Mirjam van den Bogaard toegetreden tot de directie in de functie van Chief Operations Officer (COO).

Aan bezoldigingen met inbegrip van pensioenlasten als bedoeld in artikel 2:383 lid 1 BW, is in het boekjaar ten laste van de onderneming en zijn dochtermaatschappij gekomen voor bestuurders en voormalige bestuurders een bedrag van € 561.120 (2020: € 610.747).

Aandeelhouders van Eindhoven Airport N.V. zijn N.V. Luchthaven Schiphol (51%), provincie Noord-Brabant (24,5%) en gemeente Eindhoven (24,5%). In dit verband valt Eindhoven Airport N.V. onder de staatsdeelnemingen, categorie markt/publiek. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Eindhoven Airport N.V. heeft op 14 mei 2007 het remuneratiebeleid voor de directie van Eindhoven Airport N.V. vastgesteld. Dit remuneratiebeleid is in lijn met dat van Schiphol Group.