Jaarverslag 2019

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:

(in EUR 1.000)

Banen en platform

Terreinen en wegen

Gebouwen

Installaties

Overige vaste bedrijfs- middelen

Vastgoed-
beleggingen

Objecten in aanbouw

Totaal

Aanschafwaarde ultimo 2018

22.688

23.340

75.975

7.167

1.712

1.024

14.138

146.044

Cumulatieve afschrijvingen ultimo 2018

-10.805

-4.819

-19.441

-3.044

-1.148

0

0

-39.257

Ongerealiseerde waardeverandering ultimo 2018

0

1.663

0

0

0

1.380

0

3.043

Boekwaarde ultimo 2018

11.883

20.184

56.534

4.123

564

2.404

14.138

109.830

Mutaties in de boekwaarde:

Investeringen in 2019

1.388

140

1.423

3.572

311

4.245

3.887

14.966

Desinvesteringen (aanpassing aanschafwaarde)

-203

-1.649

-42

-46

-238

0

0

-2.178

Afschrijvingen in 2019

-964

-1.320

-3.527

-970

-218

0

0

-6.999

Waardeverminderingen 2019

0

0

0

0

0

0

0

0

Desinvesteringen (aanpassing cumulatieve afschrijvingen)

203

1.649

42

46

238

0

0

2.178

Ongerealiseerde waardeverandering 2019

0

0

0

0

0

-703

0

-703

Opleveringen

0

0

14.018

0

0

0

-14.018

0

Herclassificatie

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo mutaties boekwaarde

424

-1.180

11.914

2.602

93

3.542

-10.131

7.264

Aanschafwaarde ultimo 2019

23.873

21.831

91.374

10.693

1.785

5.269

4.007

158.832

Cumulatieve afschrijvingen ultimo 2019

-11.566

-4.490

-22.926

-3.968

-1.128

0

0

-44.078

Ongerealiseerde waardeverandering ultimo 2019

0

1.663

0

0

0

677

0

2.340

Boekwaarde ultimo 2019

12.307

19.004

68.448

6.725

657

5.946

4.007

117.094

De herwaardering vastgoedbeleggingen ten bedrage van € -703.000 bestaat voor € 67.000 uit positieve herwaarderingen en voor € 770.000 uit negatieve herwaarderingen.

Banen en platform

Naast de aanleg op eigen gronden valt hieronder tevens het door Eindhoven Airport N.V. betaalde aandeel in de kosten van de aanleg van de op militair terrein gelegen start- en landingsbaan. 

Terreinen en wegen

Hieronder zijn opgenomen de gronden, het voorterrein van de luchthaven alsmede de investeringen in terreinen ten behoeve van autoparkeren.

Gebouwen

Dit betreft terminalgebouwen en het hotel. Hieronder valt ook het eigen-gebruikdeel van het commercieel onroerend goed.

Installaties 

Dit betreft onder andere systemen voor bagageafhandeling, securityapparatuur, toegangscontrole en het routebewakingssysteem. 

Overige vaste bedrijfsmiddelen

Dit betreft de IT-apparatuur, kantoorinrichting, inrichting van het stationsgebouw en rijdend materieel. 

Vastgoedbeleggingen

Hieronder worden begrepen commercieel (<30% eigen gebruik) geëxploiteerde activa. Het betreft voor het grootste deel gebouwen, daarnaast vallen hieronder de in erfpacht uitgegeven gronden. Hierop wordt niet afgeschreven, maar jaarlijks wordt de waarde (en daarmee de waardemutatie) bepaald. De ongerealiseerde waardeverandering in 2019 bedroeg op gebouwen €-750.024 (2018: €25.696) en € 47.101 (2018: € 72.428) op erfpachtterreinen. De verhuuropbrengsten vanuit vastgoedbeleggingen bedroegen in 2019 ongeveer € 223.000 op gebouwen (2018: € 75.000). Exploitatiekosten ten behoeve van verhuuropbrengsten genererend vastgoed bedroegen ongeveer € 75.000 (2018: € 25.000), de exploitatiekosten voor nog te verhuren ruimtes bedroegen ongeveer € 5.000 (2018: € 5.000). Er zijn geen beperkingen met betrekking tot de aanwendbaarheid van vastgoedbeleggingen of de inbaarheid van opbrengsten.

De actuele waarde van de bedrijfsgebouwen is ultimo 2019 door onafhankelijke taxateurs getaxeerd op € 4.335.000. De taxaties zijn gebaseerd op de markthuurkapitalisatie-methode en de volgende belangrijke veronderstellingen:

  1. Er is gerekend met een NAR van tussen de 8 en 9% voor bedrijfsgebouwen
  2. Regionale marktontwikkelingen.

De erfpachtopbrengsten bedroegen in 2019 € 79.000. De actuele waarde van de erfpachtterreinen is ultimo 2019 berekend op € 1.611.492. De berekeningen zijn gebaseerd op de methode van netto contante waarde van toekomstige erfpachtopbrengsten. Er is gerekend met een disconteringspercentage van 6,25%. De resterende looptijden van de 4 contracten varieert tussen de 5 en 16 jaar. De meeste contracten worden jaarlijks verhoogd conform ontwikkeling CPI-index.

Objecten in aanbouw

Hieronder wordt begrepen de nog niet gerealiseerde bouwprojecten in en rondom de terminal. De opleveringen betreffen met name de nieuwe parkeergarage P1.

Eindhoven Airport is een investeringsverplichting aangegaan ter grootte van €4,1 miljoen. Dit betreft investeringsverplichtingen die met name zijn aangegaan voor investeringen in de terminal en de bereikbaarheid hiervan en betreffen investeringsverplichtingen korter dan 1 jaar.