Jaarverslag 2019

Sociale lasten en pensioenlasten

(in EUR 1.000)

2019

2018

Sociale lasten

814

696

Pensioenlasten

525

441

1.339

1.137

De medewerkers van Eindhoven Airport N.V. hebben een pensioenregeling die is ondergebracht bij Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., de pensioenuitvoerder. Deze pensioenregeling betreft een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling. Indexatie (aanpassing met prijsstijging) van de toegekende aanspraken en rechten vindt uitsluitend plaats indien en voor zover de middelen van het depot daartoe ruimte laten en de werkgever daartoe heeft besloten. De pensioenregeling wordt volgens de Pensioenwet gekarakteriseerd als uitkerings­overeenkomst. De uitvoeringsovereenkomst met de pensioenuitvoerder heeft een looptijd van 5 jaar. Indexatie geeft geen aanleiding tot premie-aanpassingen.