Jaarverslag 2019

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven:

(in EUR 1.000)

Latente belasting­
verplichtingen

Jubileum­
voorziening

Totaal

Stand per 1 januari 2019

420

5

425

Mutaties:

Dotaties

17

0

17

Onttrekkingen

-18

0

-18

Stand per 31 december 2019

419

5

424

Voorziening latente belastingverplichtingen

De voorziening voor latente belastingverplichtingen omvat het belastingeffect van de belastbare tijdelijke verschillen tussen commerciële en fiscale winstbepaling. De latenties met een resterende looptijd van 1 jaar en korter bedragen € 17.735 (2018: € 17.789).

Jubileumvoorziening

De jubileumvoorziening heeft betrekking op uitkeringen aan medewerkers op basis van de duur van het dienstverband. Circa € 1.300 (2018 : € 600) heeft een looptijd korter dan 1 jaar.

Van de voorzieningen heeft € 337.000 betrekking op voorzieningen met een verwachte looptijd groter dan 5 jaar.