Jaarverslag 2021

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven:

(in EUR 1.000)

Latente belasting­
verplichtingen

Jubileum­
voorziening

Totaal

Stand per 1 januari 2021

348

5

353

Mutaties:

Dotaties

51

1

52

Onttrekkingen

-12

0

-12

Stand per 31 december 2021

387

6

393

Voorziening latente belastingverplichtingen

De voorziening voor latente belastingverplichtingen omvat het belastingeffect van de belastbare tijdelijke verschillen tussen commerciële en fiscale winstbepaling. De latenties met een resterende looptijd van 1 jaar en korter bedragen € 11.762 (2020: € 17.359).

Jubileumvoorziening

De jubileumvoorziening heeft betrekking op uitkeringen aan medewerkers op basis van de duur van het dienstverband. Circa € 250 (2020 : € 250) heeft een looptijd korter dan 1 jaar.

Van de voorzieningen heeft € 321.000 betrekking op voorzieningen met een verwachte looptijd groter dan 5 jaar.