Jaarverslag 2019

Vorderingen

(in EUR 1.000)

2019

2018

Debiteuren

5.153

5.254

Vordering omzetbelasting

522

797

Te ontvangen concessies en reclame

32

20

Overige vorderingen1

828

3.297

6.535

9.368

  1. Van de overige vorderingen heeft € 0,6 miljoen betrekking op nog te factureren omzet en overige bedrijfsopbrengsten (2018: € 2,9 mln.)

Er is geen voorziening wegen oninbaarheid in mindering gebracht op de de vorderingen uit hoofde van debiteuren.

Er zijn geen vorderingen met een periode langer dan één jaar (2018: € 0).