Jaarverslag 2021

Vorderingen

(in EUR 1.000)

2021

2020

Debiteuren

7.410

1.683

Vordering omzetbelasting

328

579

Vordering vennootschapsbelasting

691

465

Te ontvangen concessies en reclame

19

7

Overige vorderingen1

1.928

1.176

10.376

3.910

  1. Van de overige vorderingen heeft € 0,5 miljoen betrekking op nog te factureren omzet en overige bedrijfsopbrengsten (2020: € 0,2 miljoen)

Er is geen voorziening wegen oninbaarheid in mindering gebracht op de de vorderingen uit hoofde van debiteuren.

Er zijn geen vorderingen met een periode langer dan één jaar (2020: € 0).