Jaarverslag 2023

Enkelvoudige balans per 31 december 2023

(voor resultaatbestemming)

(in EUR 1.000)

Toelichting

2023

2022

Vaste activa

Immateriële vaste activa

22

197

214

Materiële vaste activa

23

115.528

113.959

Financiële vaste activa

24

1.267

1.107

116.992

115.280

Vlottende activa

Voorraden

191

178

Vorderingen

25

21.126

12.907

Liquide middelen

24.930

8.764

46.247

21.849

163.239

137.129

(in EUR 1.000)

Toelichting

2023

2022

Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal

2.292

2.292

Agio reserve

10.777

10.777

Herwaarderingsreserve

2.281

2.226

Overige reserves

99.083

86.030

Onverdeelde winst

19.193

18.764

26

133.626

120.089

Voorzieningen

27

451

877

Kortlopende schulden

28

29.162

16.163

163.239

137.129