Jaarverslag 2023

Geluid

Eindhoven Airport krijgt een nieuw sturingsmodel: de geluidsbelasting is leidend, en niet het aantal vliegtuigbewegingen. Uitgangspunt is dat de geluidsbelasting afneemt. Dit is ook een van de centrale thema's binnen het LEO.

Voor het nieuwe sturingsmodel is een wijziging van het Luchthavenbesluit Eindhoven nodig. Zolang die er niet is, werken we met een medegebruikersvergunning (MGV), die jaarlijks moet worden afgegeven door het ministerie van IenW. Een MGV is nodig om burgerluchtvaartuigen de start- en landingsbanen van de militaire luchthaven Eindhoven te laten gebruiken.

In december 2023 hebben we de MGV voor 2024 ontvangen. Hierin wordt uitgegaan van een vlootvernieuwing van ongeveer 27 procent in 2024. Dit vereist inzet van de airlines: het aandeel van de nieuwe generatie toestellen – schoner en stiller – was eind 2023 ongeveer 17 procent. De verwachting is dat in 2024 Boeing en Airbus nieuwe toestellen leveren aan airlines die ook op Eindhoven Airport vliegen. De MGV vergunt ons met het oog op onder meer deze vlootvernieuwing een geluidcontour van 8,9 km2 van de 35Ke zone, kleiner dan in 2022 (9,15 km2). We zien dit als opnieuw een stap in de vermindering van de geluidsbelasting.

Als we kijken naar de vliegtuigbewegingen op Eindhoven Airport, zien we een kleine stijging, van 40.252 in 2022 naar 41.496 in 2023. We blijven zoals afgesproken onder het maximumaantal, dat sinds 2020 in de MGV's is bevroren op 41.500. In het vijfpuntenplan dat we in november 2023 hebben gepresenteerd verlagen we dit maximumaantal in 2026 en 2027 naar 40.500. Vanaf 2028 sturen we op geluid. Zie voor meer hierover Versneld verduurzamen.

Aanscherping vliegroute

Bewoners uit Eersel hebben gemeld dat ze extra hinder ondervinden van vertrekkende vliegtuigen. Eindhoven Airport en de luchtverkeersleiding hebben daar uitvoerig naar gekeken. Met omwonenden zijn afspraken gemaakt en bij wijze van proef is vanaf half mei het gebruik van de route aangescherpt: piloten kregen instructies om zo min mogelijk de randen van de route boven de dorpen te vliegen maar er zo precies mogelijk tussendoor te vliegen. Het plan was om dit een jaar lang te monitoren en dan de balans op te maken na zorgvuldige analyse. In november is echter besloten de proef te stoppen. Aanleiding hiervoor was een uitzonderlijk hoog aantal hindermeldingen uit de gebieden Steensel, Eersel, Waalre en Valkenswaard. De vliegtuigbewegingen werden gedurende deze pilotperiode geanalyseerd door het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. De uitkomst was dat per saldo de geluidshinder bleek te zijn toegenomen.

Regionaal Informatie Centrum

Het Regionaal Informatie Centrum Luchthaven Eindhoven (RIC) beleefde zijn eerste jaar. Het RIC, dat informatie verstrekt over onder meer de werkwijze op de luchthaven Eindhoven, het civiele vliegverkeer en militaire vliegoefeningen, beheert het meldingenbureau geluidshinder voor Vliegbasis Eindhoven en Eindhoven Airport. Meldingen worden geïnventariseerd en geanalyseerd, en waar mogelijk worden verbeteringen geïdentificeerd. Het RIC heeft ook diverse bijeenkomsten georganiseerd. Het treedt in contact met melders over specifieke meldingen. Ook is er gewerkt aan een effectievere meldingsprocedure.

Het aantal meldingen van geluidshinder lag in 2023 met 73.608 meldingen bijna 98 procent hoger dan een jaar eerder: (2022: 36.858). Deze grote stijging is echter vrijwel in zijn geheel toe te schrijven aan de proef met de aanscherping van de vliegroutes tussen Steensel en Eersel.

Minister Mark Harbers van IenW, te gast op Eindhoven Airport, wordt in de terminal bijgepraat door de directie

Minister Harbers op bezoek
Voor het eerst sinds een aantal jaren ontving Eindhoven Airport weer een minister. Op maandag 2 oktober 2023 verwelkomden we demissionair minister Mark Harbers van IenW. Directieleden Roel Hellemons en Mirjam van den Bogaard namen hem tijdens het werkbezoek mee op een rondleiding door de terminal. Ze hebben de minister onder meer bijgepraat over actuele ontwikkelingen, de afspraken die we met regiopartners hebben gemaakt, de toekomstige uitbreiding van de terminal en onze duurzaamheidsplannen. De minister was ook te gast bij een bijeenkomst van het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) in het Business Centre. Daar vertelden omwonenden, lokale politici en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en andere organisaties over hun ervaringen met de overlegstructuur die er bestaat voor kwesties rondom onze luchthaven. De introductie van het Regionaal Informatie Centrum kwam ook uitvoerig aan bod.

Geluidmeetnet

Eindhoven Airport heeft eind 2023 een aanbesteding voorbereid voor een nieuw geluidmeetnet, een stelsel aan meetpalen in de omgeving van de luchthaven. We werken hierbij samen met de werkgroep Geluid van het LEO. De huidige meetpalen zijn verouderd en hebben het einde van hun levensduur bereikt. We kunnen met de nieuwe, modernere palen nauwkeurigere metingen verrichten. De bedoeling van het nieuwe geluidmeetnet is dat de gegevens kunnen worden gebruikt als informatiebron voor de omgeving. We ontsluiten de meetresultaten voor het grote publiek en koppelen ze aan het geluidshindermeldingensysteem van het RIC.

De vernieuwing sluit aan bij de landelijke pilot Programmatische Aanpak voor het Meten van Vliegtuiggeluid (PAMV) van het ministerie van IenW. Uitgangspunt daarvan is dat elk vliegveld zijn eigen meetnet heeft. Eindhoven Airport verwacht in 2024 een uitvoerende partij uit te kiezen en wil het nieuwe systeem uiterlijk 1 januari 2025 operationeel hebben. We zullen het nieuwe meetnet afnemen als 'data as a service' en de apparatuur zelf niet aankopen.

Leefbaarheidsfonds

In 2023 heeft het Leefbaarheidsfonds opnieuw een aantal projecten in de regio financieel ondersteund. Daaronder waren LandArt kunstexpositie Knegsel, Duofiets Hapert, beweegparcours de Kwiekroute in Hoogeloon, boekproject Ilse Brull, Kindcentrum de Kiezel in Best, toneelvereniging Keskenoate in Middelbeers, Dickensfestijn in Wintelre, ouderenproject Oma’s soep en Prettige plek te Best. Het Leefbaarheidsfonds, dat geld ontvangt van het Rijk, de provincie, de gemeente Eindhoven en Eindhoven Airport, steunt (innovatieve) projecten van omwonenden die het milieu en het leefklimaat in de omgeving van de luchthaven verbeteren.