Jaarverslag 2023

Geconsolideerde balans per 31 december 2023

(voor resultaatbestemming)

(in EUR 1.000)

Toelichting

2023

2022

Vaste activa

Immateriële vaste activa

1

197

214

Materiële vaste activa

2

115.681

114.028

Financiële vaste activa

3

1.197

991

117.075

115.233

Vlottende activa

Voorraden

4

199

185

Vorderingen

5

21.104

12.936

Liquide middelen

6

25.435

9.385

46.738

22.506

163.813

137.739

(in EUR 1.000)

Toelichting

2023

2022

Eigen vermogen

7

133.626

120.089

Voorzieningen

8

451

877

Kortlopende schulden

9

29.736

16.773

163.813

137.739

De toelichtingen op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarreke­ning.