Jaarverslag 2023

Milieu en klimaat

We nemen onze verantwoordelijkheid als het gaat om maatregelen die het milieu beschermen. Ook spannen we ons in om klimaatverandering tegen te gaan.

Onze duurzaamheidsagenda hebben we vastgelegd in de Planet Roadmap. Dit is een vervolg op de Roadmap Sustainability 2030, die we in 2022 publiek hebben gemaakt. De Planet Roadmap is meer toegespitst op CO2-reductie en het tegengaan van en het voorbereid zijn op klimaatverandering. Verduurzaming van de luchtvaart neemt hier een prominente rol in. We hebben in januari 2024 een publieksvriendelijke, interactieve versie van de nieuwe roadmap gepubliceerd op onze website. Zo kan iedereen zien wat onze doelen, acties en maatregelen zijn.

Luchtkwaliteit

In april en mei 2022 is er onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van ultrafijnstof in de lucht op het platform van Eindhoven Airport. Als vervolg daarop heeft onderzoeksinstelling TNO in mei en juni 2023 een blootstellingsonderzoek gedaan. De resultaten worden in het eerste kwartaal van 2024 gepresenteerd.

Eigen bedrijfsvoering

Eindhoven Airport onderschrijft het doel om stapsgewijs toe te werken naar een CO2-emissieloze luchtvaart in 2050. Dat is vastgelegd in het nationaal Akkoord Duurzame Luchtvaart. We werken toe naar een CO2-emissieloze grondoperatie op de luchthaven – dat is voor een groot deel onze eigen bedrijfsvoering en daarop hebben we zelf directe invloed. Deze activiteiten stoten uiterlijk in 2030 geen CO2 meer uit: we elektrificeren materieel, maken gebouwen gasloos en gaan lokaal energie opwekken.

Netcongestie

Eindhoven Airport wil waar het ook maar even kan af van fossiele energiebronnen en zet in op verdere elektrificering. Een groeiend probleem is de drukte op het elektriciteitsnet. En dat terwijl de luchthaven in de toekomst alleen maar meer stroom nodig zal hebben en de terminal en andere gebouwen van het gas afgaan. Bovendien hebben we extra elektriciteit nodig om de grotere terminal te bouwen en daarna ook te gebruiken. Met de netcongestie is ook teruglevering niet mogelijk, wat eventuele uitbreiding van zonnepanelen in de weg zit.

Met het Masterplan-E hebben we inzicht verkregen in de groeiende behoefte aan stroom. Dit plan biedt de basis om toe te werken naar een duurzame, optimale energiehuishouding van de luchthaven, bijvoorbeeld met energieopwekking en -opslag. De netcongestie speelt hierin dus een rol. Er moet nog verder onderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheden.

Elektrische Ground Power Unit als alternatief voor dieselaggregaten

Energieneutraal in 2030

In samenwerking met TU Eindhoven, Brainport Development en Future Focus hebben we een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar energieneutraliteit vanaf 2030. We kregen daarbij steun van de Metropoolregio Eindhoven. De resultaten geven ons inzicht in wat ervoor nodig is om Eindhoven Airport in de komende jaren energieneutraal te maken op de luchthavenactiviteiten. Er is onder meer gekeken naar energiebesparing, de opwekking van duurzame energie, het inzetten van batterijen voor opslag en het uitwisselen van energie met de omgeving.

Het onderzoek toont aan dat Eindhoven Airport ongeveer 40 procent van de benodigde energie zelf kan opwekken. Daarom zoeken we ook naar oplossingen in de omgeving, bijvoorbeeld in samenwerking met Defensie en Flight Forum. Samen kunnen we meer duurzame energie opwekken en opslaan, en het volle elektriciteitsnetwerk in het gebied ontlasten. Zo kunnen we gezamenlijk zelfvoorzienend worden. In het onderzoek zijn ook innovaties (windopstellingen, gevelbekleding, tweezijdige zonnepanelen) doorgerekend. We bekijken of we deze kunnen aanleggen of bouwen.

Minder uitstoot

Het brandstofgebruik van het afhandelmaterieel aan luchtzijde moet zo snel mogelijk naar nul, om zo de uitstoot van CO2, stikstof en (ultra)fijnstof maximaal te beperken. Te denken valt daarbij aan pushbackvoertuigen, cateringvoertuigen, vliegtuigtrappen en verrijdbare stroomaggregaten. Eind 2023 was 55 procent van het materieel elektrisch, iets hoger dan het percentage eind 2022 (54 procent).

Voor veel zwaar materieel (zoals sneeuwschuivers) bestaan er vooralsnog geen elektrische varianten. Deze voertuigen kunnen de duurzame diesel HVO 100 gebruiken. We beginnen daarmee in 2024, zodra de nieuwe milieustraat voor afval aan de luchtzijde gereed is. HVO 100 veroorzaakt nog wel CO2-uitstoot, maar aanzienlijk minder dan met de reguliere diesel.

Het aantal zonnepanelen op de daken van Eindhoven Airport is in 2023 uitgebreid, In totaal beschikt de luchthaven over 1.950 panelen voor de eigen opwekking van groene stroom.

Het totale elektriciteitsverbruik steeg in 2023 met 6 procent naar 8.234 MWh (7.796 MWh in 2022). We schrijven dit met name toe aan de stijging van het aantal passagiers.

Ons gasgebruik is in 2023 gedaald met 19 procent, van 238.019 m3 naar 193.840 m3, ondanks de stijging van het aantal passagiers.

CO2e

Uitstoot beperkt zich niet alleen tot de emissie van CO2. Ook andere broeikasgassen komen vrij bij de verbranding van brandstof. Onze Planet Roadmap – met de achterliggende berekeningen – is daarom gebaseerd op het zogenoemde CO2-equivalent, afgekort tot CO2e. Onze luchthavengebonden acties zijn erop gericht om de uitstoot van alle broeikasgassen tot netto nul te reduceren.

Minder afval

Eindhoven Airport wil uiterlijk 2030 een zero waste-onderneming zijn door hergebruik en recycling van afval en materialen. Doel is ook dat we 50 procent minder natuurlijke grondstoffen gebruiken.

In juni 2023 ging het contract in met onze nieuwe afvalafhandelaar Remondis. We hebben vastgelegd dat uiterlijk 2030 al het afval van Eindhoven Airport wordt hergebruikt of gerecycled. Er wordt dan ook geen afval meer verbrand. Het contract met Remondis loopt tot juni 2031.

In 2023 werd 56 procent van het afval hergebruikt of gerecycled (2022: 43 procent). De mate van scheiding van het afval is ongeveer gelijk gebleven: het percentage kwam uit op 33 (2022: 32). Gebruik van wegwerpplastic, zoals bestek, wordt zoveel mogelijk gemeden; we werken toe naar een luchthaven zonder wegwerpplastic.

Om in de toekomst al het afval her te gebruiken of te recyclen, moeten we beter scheiden bij de bron. Remondis gaat plastic, metalen verpakkingen en drinkpakken nascheiden en gaat innovatieve technieken inzetten om afval te hergebruiken of recyclen. Het bedrijf beschikt over een recyclinginstallatie waarmee afval beter kan worden nagescheiden. Ook wordt een machine ingezet die droge compost maakt van organisch afval.

Er kwam in 2023 883 ton afval vrij op de luchthaven (2022: 851 ton). Hiervan was 591 ton restafval, 67 procent. In 2022 was dat 583 ton restafval (68 procent). Remondis stelt als doel de hoeveelheid restafval jaarlijks te reduceren met gemiddeld 10 procent.

Milieustraat aan landzijde

Natuurvergunning

Eindhoven Airport wacht nog altijd op een definitief besluit over de aanvraag voor een natuurvergunning. Deze is in eerst instantie van belang voor onze hele luchthavenoperatie, maar ook voor toekomstige verbeteringen, zoals de uitbreiding van de terminal. In april 2023 hebben we op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onze aanvraag op een aantal punten aangevuld. Daarna, in oktober, kwam er een nieuwe versie van de gebruikte rekentool uit, waardoor we nieuwe berekeningen moesten insturen. Dat hebben we tijdig gedaan. We verwachten een officiële reactie van het ministerie in het eerste kwartaal van 2024.

Milieustraat

In 2023 hebben we verder gewerkt aan de bouw van een milieustraat aan luchtzijde. Daar brengen we verschillende milieu- en afvalzaken samen, zoals een toiletput, een dieseltank, een kaliumtank, en diverse afvalcontainers voor een betere afvalscheiding. De nieuwe milieustraat heeft een tank die geschikt is voor de duurzame diesel HVO 100. De milieustraat moet in het eerste kwartaal van 2024 operationeel zijn.

Hoogste niveau ACA

Eindhoven Airport hoort bij de tien luchthavens ter wereld die het hoogste certificaat hebben ontvangen voor de CO2-reductie. Tijdens de klimaatconferentie in Dubai is ons op 6 december 2023 het Level 5-keurmerk van het Airport Carbon Accreditation (ACA) toegekend. Level 5 is de gloednieuwe en meest ambitieuze certificering van het ACA-programma van de Airports Council International (ACI Europe). Deze gaat alleen naar luchthavens die de CO2-emissies van de eigen activiteiten met minimaal 90 procent hebben teruggebracht en zich committeren aan netto nul uitstoot door het vliegverkeer. Ook Amsterdam Airport Schiphol en Rotterdam The Hague Airport zijn gewaardeerd op dit hoogste niveau.

ACA Level 5 keurmerk

Sinds 2012 is Eindhoven Airport CO2-neutraal voor de eigen activiteiten. Eindhoven Airport draait volledig op groene elektriciteit (windenergie van windmolens in Nederland) en groen gas.

Met partners op de luchthaven en in de omgeving werken we aan onze zero-emissie doelen. Totdat we nul uitstoot hebben bereikt, compenseren we onze restuitstoot. In 2023 was dat 5 tCO2 (2022: 63 tCO2). De uitstoot van de activiteiten gericht op onze bedrijfsvoering, zoals energie, brandstoffen en vervoer, worden gecompenseerd door deelname aan projecten die voldoen aan de richtlijnen van het Airport Carbon Accreditation programma. In ons geval is de keuze gevallen op een herbebossingstraject in Tanzania. Daarnaast compenseren we vrijwillig de uitstoot van onze medewerkers bij de uitoefening van hun werkzaamheden, bijvoorbeeld dienstreizen en woon- en werkverkeer. We doen dit via een lokaal klimaatproject gericht op de productie van biogas door de Smits Group in Wanroij.