Jaarverslag 2023

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2023

(in EUR 1.000)

Toelichting

2023

2022

Netto omzet

11

87.770

80.649

Som der bedrijfsopbrengsten

87.770

80.649

Waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen

12

281

94

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

13

41.226

36.827

Lonen en salarissen

14

8.079

6.603

Sociale lasten en pensioenlasten

15

2.344

2.095

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

16

9.708

9.115

Som der bedrijfslasten

61.638

54.734

Bedrijfsresultaat

26.132

25.915

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

17

117

5

Rentelasten en soortgelijke kosten

17

-416

-690

Resultaat vóór belastingen

25.833

25.230

Belastingen

18

-6.640

-6.466

Nettoresultaat

19.193

18.764