Jaarverslag 2021

Veiligheid

Veiligheid en zo verantwoord mogelijk handelen zijn voor Eindhoven Airport essentieel. In alle processen en activiteiten van de luchthaven hebben deze waarden een belangrijke plek.

Ons ultieme doel: nul veiligheidsincidenten

We geven om mensen die bij ons werken, voor ons werken of ons bezoeken. Het is onze overtuiging dat ongevallen zijn te voorzien en te voorkomen.

Security

Naast de opwaardering van de toegang tot het securitygebied zijn in 2021 de voorbereidingen gestart voor de vervanging van de scanapparatuur voor de controle van ruimbagage. Deze wordt vervangen vanwege nieuwe wettelijke eisen. Hiermee is bij de realisatie van de nieuwe bagagehal, die in 2016 is opgeleverd, al rekening gehouden. Vanaf het tweede kwartaal van 2022 wordt met de nieuwe CT apparatuur gewerkt.

De Koninklijke Marechaussee is een van de partners op veiligheid

Veiligheidsmanagement

Het Veiligheidsmanagement Systeem draagt bij aan de borging van de fysieke veiligheid op de luchthaven. Het onderkennen van trends, de analyse van voorvallen en de implementatie van verbeteringen zijn daarbij van groot belang. De focus is primair gericht op voorvallen waarbij Eindhoven Airport verantwoordelijk is voor de vastlegging en opvolging.

In 2021 heeft Eindhoven Airport de HSE Standaard (Health, Safety & Environment) opgezet en geïmplementeerd. De standaard is van toepassing op alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden binnen de geografische grenzen van Eindhoven Airport. Het voorziet niet alleen de opdrachtgever maar ook de opdrachtnemer(s) van meer duidelijkheid en richtlijnen inzake veiligheid, gezondheid en milieu op en rondom bouw- en onderhoudslocaties. Daarnaast biedt het boekwerk een impuls aan de effectiviteit van ons managementsysteem en aansluiting op het huidige auditprogramma beheerd door de luchthaven. Dit programma omvat momenteel een reeks audits die samen met partnerbedrijven werkzaam op de luchthaven worden uitgevoerd. In 2021 zijn alle audits uitgevoerd.

Een belangrijke pijler van veiligheidsmanagement is veiligheidsbewustwording. De ‘Safety Bulletins’ zijn daarvan een goed voorbeeld. In 2021 is gestart met de opzet en distributie van deze interne bulletins die op een laagdrempelige manier belangrijke aandachtspunten aanstippen. Een ander voorbeeld zijn de ‘Safety walks’ die ook afgelopen jaar plaatsvonden. Een belangrijk onderdeel hiervan was het in gesprek gaan met medewerkers en stilstaan bij de impact van COVID op onder andere werkdruk.

In 2021 heeft het onderwerp Cyber Security, mede als gevolg van toenemende berichtgeving over incidenten, extra aandacht gekregen binnen de verantwoordelijke afdelingen en het Leadership Team met als doel onze weerbaarheid verder te vergroten en te voldoen aan nieuwe wet & regelgeving op dit gebied.

Samen met de Veiligheidsregio zijn er afgelopen jaar goede afspraken getroffen ten behoeve van de distributie van gratis COVID testen en het controleren van gezondheidsverklaringen.

Begin 2021 is in opdracht van de Militaire Luchtvaartautoriteit de Integrale Veiligheidsanalyse uitgevoerd. Het doel was om inzichtelijk te krijgen of bij een verdere ontwikkeling van de luchthaven het huidige veiligheidsniveau kan worden geborgd. Het rapport noemt diverse mogelijke beheersmaatregelen om dit te kunnen waarborgen, mocht in de toekomst een uitbreiding van het vliegverkeer aan de orde zijn.

Veiligheidsdoelstellingen 2021

Per 1.000 vliegbewegingen

Target 2021

Score 2021

Score 2020

Aantal vogelaanvaringen

0,70

0,80 (absoluut 30)

0,46 (absoluut 15)

Aantal runway incursions

0,18

0,19 (absoluut 7)

0,18 (absoluut 6)

Aantal pushback-afwijkingen*

2,00

2,83 (absoluut 30)

1,63 (absoluut 15)

Negeren anti-collision light**

1,00

0,85 (absoluut 9)

n.v.t.

Cijfers in de tabel betreffen de totale cijfers van Luchthaven Eindhoven (dus civiel en militair) m.u.v. *: deze zijn per vertrek civiel en **: is het aantal voorvallen op het civiele platform.

Laatste controle voor de start van de vlucht

Veiligheid luchtzijde

Om de veiligheid van de luchthaven continu te verbeteren, stellen we samen met Vliegbasis Eindhoven jaarlijks veiligheidsdoelstellingen vast. In 2021 hebben weliswaar drie van de vier veiligheidsdoelstellingen de gestelde target overschreden, maar is dit geen representatieve weergave van het niveau van veiligheid op de luchthaven Eindhoven aangezien deze in 2021 nimmer in het gedrang is geweest. Dit is ook te duiden door de ernst classificatie van de voorvallen te analyseren waaruit op te maken is dat er geen enkel moment daadwerkelijk kans op een ongeval is geweest. Desalniettemin is er veel aandacht geweest voor deze onderwerpen en zijn er extra mitigerende maatregelen genomen, welke het aantal voorvallen in het laatste kwartaal hebben verminderd.

Er zijn in 2021 geen standby calls, grondincidenten of daadwerkelijke luchtvaartongevallen met een civiel commercieel vliegtuig geweest. Ook hebben zich geen andere ernstige incidenten bij de afhandeling van vliegtuigen voorgedaan op het platform. Er is 1 bedrijfsongeval geweest bij bouwwerkzaamheden, de persoon liep als gevolg van een val botbreuk(en) op. Daarnaast was er een milieu-incident. Dit betrof een grote olielekkage van een voertuig, de vloeistof is opgeruimd door een extern bedrijf en het incident is conform procedures gemeld bij de instanties. De safetyscore (indicatie van het aantal dagen zonder ernstige incidenten) voor 2021 komt daarmee op 98,9. De maximale score, bij geen enkel ernstig incident in een jaar, is 100.

Ondermijning

Het is bekend dat luchthavens een gelegenheidsstructuur bieden voor ondermijnende criminaliteit. Daarom is van Eindhoven Airport, als belangrijk logistiek knooppunt, een Ondermijningsbeeld gemaakt. De betrokken partijen (Koninklijke Marechaussee, Belastingdienst waaronder Douane en FIOD, Openbaar Ministerie, gemeente) en de luchthaven hebben afgesproken de samenwerking te intensiveren met als doel de kwetsbaarheid van de luchthaven te verminderen en te zorgen dat deze minder aantrekkelijk is voor criminelen. In 2021 is een handhavingsknelpunt vastgesteld dat de juridische basis geeft om dit te kunnen doen. Vanuit deze samenwerking worden acties uitgevoerd. Deze worden ondersteund door Taskforce RIEC-Brabant-Zeeland.