Jaarverslag 2023

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2023

(in EUR 1.000)

Toelichting

2023

2022

Bedrijfsresultaat

26.132

25.915

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen

1, 2

9.708

9.115

Boekresultaat desinvestering activa in aanbouw

2

0

717

Ongerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen

12

281

94

Toename /Afname (-) voorzieningen

-428

501

9.561

10.427

Mutatie in werkkapitaal1

5.255

-5.405

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

40.948

30.937

Ontvangen interest

92

5

Betaalde interest

-446

-702

Betaalde (-) / Ontvangen (+) winstbelasting

-7.263

-5.370

(a) Kasstroom uit operationele activiteiten

33.331

24.870

Investeringen in materiële vaste activa

-11.625

-6.689

(b) Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-11.625

-6.689

Aflossing langlopende schulden

0

-18.000

Betaald dividend aan aandeelhouders van de vennootschap

26

-5.656

0

(c) Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-5.656

-18.000

Netto kasstroom (a) + (b) + (c)

16.050

181

  1. de mutatie in het werkkapitaal wordt met name veroorzaakt door de mutatie van de overige vorderingen en de overige schulden.