Jaarverslag 2023

Onze omgeving

Oog voor de omgeving

Eindhoven Airport is een goede buur. We willen een belangrijke bijdrage leveren aan het regionale woon-, werk- en leefklimaat. Het doel is de positieve impact van onze activiteiten op de omgeving en omwonenden te vergroten en de negatieve gevolgen zo veel mogelijk terug te dringen. De beperking van de geluidshinder en de terugdringing van de CO2-uitstoot gaan we in de komende jaren versnellen.

Luchthaven Eindhoven Overleg

Bij een goede relatie met de omgeving hoort volgens ons goed overleg en een open communicatie. Ontwikkelingen omtrent de luchthaven die de omgeving raken, bespreken we in het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO). In dit orgaan, dat zich sinds de oprichting in 2020 steeds verder heeft ontwikkeld, hebben onder meer bewonersgroepen, overheden, milieuorganisaties en bedrijven zitting. Belangrijke thema's zijn geluid, een gezonde leefomgeving, het klimaat, en de verduurzaming van de luchtvaart.

In 2023 heeft het LEO volgens planning vier vergaderingen belegd. Er is veel gesproken over de meldingen over geluidshinder, onder meer over de vliegroute boven de dorpen Eersel en Steensel. Ook de voortgang in de procedures rond de diverse vergunningen, zoals de natuurvergunning en de medegebruiksvergunning, houdt continu de aandacht evenals de m.e.r. procedure rondom het nieuwe sturingsmodel op geluid. Andere onderwerpen waren het Regionaal Informatie Centrum (RIC) en de komst van een nieuw geluidmeetnet. Over al deze onderwerpen communiceren we zo transparant mogelijk.

Wat is het LEO?

Het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) bestaat sinds 1 september 2020. Het overleg kwam tot stand op advies van Pieter van Geel, de verkenner in de Proefcasus Eindhoven Airport. In zijn rapport ‘Opnieuw verbonden’ gaf hij aan op welke manier Eindhoven Airport samen met de omgeving kan toewerken naar een doorontwikkeling van de luchthaven tot 2030.

Omdat een breed draagvlak hiervoor onontbeerlijk is, kent het LEO een brede samenstelling. Deelnemers zijn: het ministerie van Defensie, het ministerie van IenW, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven, de Brabantse Milieufederatie, VNO/NCW, Brainport Development, Transavia, Eindhoven365, bewonersorganisaties BOW & BVM2, omliggende gemeenten, en Eindhoven Airport.

De partijen worden via het permanente overlegorgaan nauw betrokken bij belangrijke speerpunten, zoals het beperken van geluidshinder, de verbetering van de luchtkwaliteit, en het bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Ze zoeken een betere balans tussen economische groei en de belasting van de leefomgeving rond de luchthaven. Werkgroepen werken specifieke kwesties uit: Geluid, Gezondheid, Klimaat, Fondsvorming, Meerwaarde voor de regio en Communicatie.